Người Sài Gòn trước năm 1975 đi xe máy loại nào?

Người Sài Gòn trước năm 1975 đi xe máy loại nào?

153
0